ភូមិផ្កាត្រកួន

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៏ ខ្ញុំបាននាំកូនៗ និង​ លោកយាយទៅលេង ភូមិផ្កាក្រកួន ។ កន្លែងនោះនៅមិនឆ្ងាយពីភ្នំពេញប៉ុន្មានទេ តែមិនទាន់ជាមានការអភិវឌ្ឃន៏ច្រើន ដូចខ្ញុំគិត យើងទៅដល់កន្លែងនោះអង្គុយលេងមួយសន្ទុះ ក៏ត្រលប់ទៅភ្នំពេញវិញ។ ទៅដល់ភ្នំពេញ ពួកយើងចូលញាុំ ស៊ុបនៅកន្លែងបញ្ចាំត្រកូលតែម្ដង គឺ Little sheep ព្រោះលោកប្ដីខ្ញុំទាល់តែញា៊ស៊ុបទើបញា៊បន្លែ និង សាច់បានច្រើន

Fireworks is beautiful

While everyone has holiday, but my husband still working. He is a busy man cause his boss still working as usual. He he …. today I bring my sons go to royal palace to see pigeons. We end up waiting until fireworks display at 7 PM. My twin are very happy. They alway clap their hand while seeing beautiful fireworks. I wish my husband can come to see this beautiful fireworks with us.

ថ្មដា

ធ្វេីដំណេីរផ្លូវដ៏ឆ្ងាយ​ ដេីម្បីទៅមេីលដី​ ក្រែងត្រូវប៉ាន់នឹងគេ​ លោកអេីយដីជិតព្រំថ្លៃៗណាស់​ មកស្រលាញ់កន្លែងទេសភាព​ ព្រៃភ្នំវិញ​ សំរេចសំរួលអត់បានមួយដុំ​ ។  ធ្វេីដំណេីរហត់​ មកគេងសណ្ឋាគារលំដាប់ក្នុងខេត្ត​ ហេីយម៉ាស៊ីនត្រដាក់ដូចគេស្រុះទៀត​ ហាសហាស​

Blessing by the monk at our home sweet home

It has been many weeks that we want to have a monk blessing at our home. However, my husband always busy. He just come back home from Kompongsom on Sunday, so I suggest him to invite monks for blessing, cause mom in law said that only Monday and Friday that is a good day to invite monk for blessing. So we decide to do it right alway. My mom in law help me to buy everything.

Recently I feel afraid when I stay at home alone. I know I am a scare person. I think one month ago I saw the orange light. I think it is effect with the light and wood soda, but every time I come to get food, I feel grossbump. I feel scare from that day, that’s why I need to have monks blessing at home. Moreover, since I live here, I never have a monk blessing at all. But we live happily and peacefully.

The ceremony start 2 PM something. My belly is big and it hard for me to knee down. So I have to sit side way.

after finish blessing ceremony, my mother ask the monk do future teller for us. So I ask about my sons name whether is it good or not. The monk said panhareach is very high name. If was born on Tuesday is not good for us, cause the name might cut some of parents រិទ្ធី . And he said panhaboth is very good name we can put. He give three other name for our option vattanak, visal, and oudom. Among three we like vattanak the most. However, I don’t want to change my pervious name we put for our sons. I feel the monk doesn’t concentrate much of guessing it. However, my parents in law very agree with the name.

Now I still complicate about our sons name. Don’t know which one we should put.

Busy day of mine

I go to have lunch with my sister and cousins. I always hang out with them whenever they call. Today we have lunch at Aeon mall. There is a japanese soup buffet just open recently. I feel the soup is a little bit salty. Properly i choose the wrong taste. There are a few option of soup as well. The meat and vegetables are order non stop during 1 hour and half. That’s what we like.

After finish lunch with my ladies. My youngest sister drop me at one restaurant near my boss house. Because today my boss’s wife ask me to go shopping for my kids with her. Bong Dy also come to join with us. When we all reunion, we go in the same car because it’s easy to chat. Bong neang ( boss’s wife) bring us to one shop call Mamam. It’s kind of expensive kid clothes in Phnom Penh. There are a lot of things they said I need to buy. I don’t even know what kind of thing I need to buy. They just help me to pick. Since bong neang just got a son, so she kind of expert with it. I am glad to having them shopping with me. My boss wife pay all the stuffs we buy. Thank you so much for your love.

 M

After that we say good bye to bong neang and I go with bong dy. She can drop me a long the way to meet my husband who just come back from sihanouville.

Me and my husband decide not to go back home for dinner due to traffic jam. So we drop by one khmer food restaurant call La mut tum. The foods over there is delicious.

My whole day is finish. I feel a bit tried as well. I am so happy that I can shop for my little boys.

Movie time

prirate de carabiean just release, so we can’t wait to watch it. The movie start at 6:40 PM, so we hurry to eat before movie start. We’re having Korean foods this time. We eat very quick in order to catch up the movie. The movie is fun, adventure, and scare. My nephew not dare to open his eyes. He he … after movie we go to eat dessert.

Here are two photos we took

Short hair and ladies out for lunch

Today my sister phorn bring me to have hair cut. I love long hair and i never want to cut my hair. However, I decide to cut it, cause my long hair is very weak. Every time I wash and brush my hair. I got a lot of hair to lose. My sister told me that it is easy to have short hair when I am pregnant and after delivery. That’s why I decide to cut it. 

How is my new hair style? Hope it is not look so bad.

After we finish cutting and washing our hair, we go to have lunch with my ladies. Today I suggest them to eat French foods, cause mostly eat Khmer, thai, and japanese foods already. I just want them to change environment and try new foods only. Today I also meet new friend. She is my cousin friend. We having fun chit chat and of couse taking photos. 

Movie time

Finally have someone accompany me go to see movie ” gaudian galaxy 2″ I am been waiting from last week, but my husband not free. I am expected it was good, but it is ok. Not really good and not really bad. Some part is funny .

 

The voice Cambodia 

since I was born until now, never have a chance going to the public show. Today I have a chance to join since some of my relatives also go. The voice  cambodia is the newest show in Cambodia, it’s also an international show. We should proud of our country now. Today is the first day of live show. I am so excited. We left the wedding early in order to watch the live show. We imagine it is a big show as we see on tv. In sum up, the performance place is so small. We can even find proper place to sit. He he … It’s very difficult. I know my husband doesn’t like this kind of situation, however he knows i love it, so he just doesn’t say anything. We watch about two hour, so I decide to left early. So it’s damn hot and hard to sit. Thank honey for accompany me until I say we can go now 🙂